ข้อตกลงการใช้งาน (Terms and Conditions of Use)

ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Mobile Private Communication)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ขอต้อนรับสู่ บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “สรอ.” หรือ “เรา”) โดยข้อตกลงการใช้งาน บริการของ สรอ. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) กำหนดไว้สำหรับ สรอ. หน่วยงานภาครัฐที่มาใช้บริการ (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “หน่วยงาน”) และเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้ใช้งาน (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) เพื่อการใช้บริการของ สรอ. โดยที่ สรอ. เป็นผู้พัฒนาและให้บริการของ สรอ. (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริการ”) จึงมีอำนาจในการบริหารจัดการและดำเนินการใดๆ ในบริการนี้ โดยผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ก่อนที่ท่านจะตกลงเป็นผู้ใช้งานบริการนี้ ท่านจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทุกประการตามข้อตกลงนี้ รวมถึงเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และข้อตกลงอื่นๆ ของ สรอ. ที่อาจมีการกำหนดแยกออกมาด้วย ทั้งนี้ ในการที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการนี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลง และรวมถึงท่านได้ยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงเพิ่มเติมที่อาจจะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต (สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อตกลงได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยจะเผยแพร่สำเนาข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่ไว้ยังเว็บไซต์ และหมายความรวมไปถึงว่าท่านเข้าใจและเห็นชอบกับข้อตกลงแก้ไขหรือปรุงปรุงเพิ่มเติมด้วย และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากวันที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงแล้ว จะถือว่าการใช้บริการของท่านเป็นการยอมรับข้อตกลงทั้งหมดทั้งในส่วนของข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว และข้อตกลงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลังด้วย หากท่านได้อ่านข้อตกลงนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจมีการกำหนดแยกออกมา แล้วไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ นั้น ขอให้ท่านหยุดใช้บริการนี้โดยทันที ในกรณี สรอ. ได้จัดเตรียมข้อตกลงฉบับแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ท่านยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรียมไว้ให้ท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้น โดยข้อตกลงฉบับภาษาไทยจะยังมีผลบังคับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ สรอ. หากมีข้อความใดๆ ขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาไทยและฉบับแปล ให้ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญและมีผลบังคับใช้ สรอ. ได้จัดให้มีบริการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อรับส่งข้อมูล ปรึกษา ประสานงาน ระดมความคิด และสำรวจความคิดเห็น มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย ตอบสนองการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในยุคดิจิทัล และสามารถสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันที่มีความมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สังกัดในหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการยื่นขอใช้บริการกับ สรอ. จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ ทั้งนี้ สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับพิจารณาเอกสารการยื่นขอใช้บริการที่ยื่นมาโดยบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องการใช้บริการเป็นการส่วนตัว โดยที่หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่ได้มีการขออนุญาตใช้บริการกับ สรอ. ในขณะที่ท่านใช้บริการนี้ ท่านจะต้องไม่ ท่านยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นใดที่ท่านมีอยู่แล้วในข้อมูลที่ท่านได้สร้างขึ้น หรือแสดงบนบริการ โดยการโพสต์ หรืออัพโหลด หรือวิธีการใดๆ ในการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวบนบริการนี้ โดยท่านอนุญาตให้ สรอ. สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมหรือปรับปรุงการใช้บริการนี้ รวมถึง สรอ. สามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ ที่ สรอ. มีความสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้บริการร่วมกัน และเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการดังกล่าว ท่านยืนยันและรับประกันต่อ สรอ. ว่า ท่านมีสิทธิ์โดยชอบธรรมและมีความรับผิดชอบทั้งหมดที่จำเป็นในการอนุญาตดังกล่าวข้างต้น บริการที่ท่านใช้อยู่ อาจได้รับการติดตั้งหรือปรับปรุงจาก สรอ. โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการทำงานของบริการให้ดียิ่งขึ้น และอาจเพื่อแก้ไขรูปแบบหรือข้อผิดพลาดในการทำงานของบริการ โดยท่านตกลงที่จะรับการปรับปรุงดังกล่าว (และอนุญาตให้ทาง สรอ. จัดส่งการปรับปรุงเหล่านี้ถึงท่าน หากจำเป็นต้องมีการจัดส่ง) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งาน สรอ. ทีมผู้พัฒนา และผู้ทำงานทุกส่วน ได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดที่จะทำให้บริการนี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ดังนั้น หาก สรอ. พบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนข้อตกลงที่ สรอ. ได้ประกาศกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรอ. จะพยายามอย่างดีที่สุดในการหามาตรการ วิธีการที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดการซึ่งในที่นี้ให้รวมถึงการย้าย ลบข้อมูล หรือกระทำการใดๆ เพื่อหยุดการกระทำดังกล่าว และการเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ โดยไม่ตัดสิทธิที่ สรอ. จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแก่ผู้ที่กระทำการดังกล่าว อย่างไรก็ดี สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการแก้ไขเยียวยาหรือป้องกันการกระทำดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นปัญหา ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือการกระทำที่เป็นการผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ สรอ. กำหนด หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวท่านหรือ สรอ. หรือบุคคลอื่นๆ โปรดแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานของท่านเพื่อดำเนินการตามมาตรการวิธีการที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้กรอบตามที่กฏหมายกำหนดในการจัดการปัญหาดังกล่าวหรือเพื่อประสานงานแจ้งมายัง สรอ. เพื่อดำเนินการ โดเมนเนม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า Know How รูปภาพ การออกแบบ ฉลาก ป้ายชื่อ ภาพ เสียง ถ้อยคำต่างๆ ที่ใช้ รวมถึงสัญลักษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในบริการนี้ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ สรอ. ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการนำไปใช้ ดังนั้นห้ามบุคคลใดๆ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้หรือกระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของ สรอ. ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สรอ. ในกรณีที่ สรอ.พบว่ามีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น สรอ. สงวนสิทธิที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่นี้ให้รวมถึงการเพิกถอนบัญชีที่สมัครไว้กับ สรอ. ท่านตกลงและยอมรับข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์ของ สรอ. ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สรอ. ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงลิงก์ผ่านบริการนี้ ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อจำกัด และรวมถึง สรอ. ไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ความผิดพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรือการพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในเนื้อหาที่ถูกสร้างและส่งต่อผ่านบริการนี้ ขั้นตอนและการให้บริการใดๆ จะไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง สรอ. และท่านในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า นายจ้าง – ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยท่านหรือ สรอ. ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้         เงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏนี้และในบริการอื่นใดๆ ที่ สรอ. ได้กำหนดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาใช้บริการนี้ รวมถึงการปฏิบัติและการตีความในเงื่อนไขใดๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในเรื่องนั้น ในกรณีที่เกิดกรณีข้อพิพาทใดๆ ระหว่างท่านและ สรอ. ที่เกิดจากข้อตกลง การใช้งาน การรับบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ สรอ. ขอยืนยันว่าในการยุติข้อพิพาทดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้อง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการยุติให้รวดเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อผ่านทางผู้ดูแลระบบในหน่วยงานของท่าน หรือติดต่อมาที่ สรอ. โดยตรงเพื่อขอยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อน แต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาโดยสุจริตหรือการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติข้อพิพาทโดยกระบวนการศาลยุติธรรมของไทย   ข้อตกลงการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘    นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Mobile Private Communication)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ต่อไปจะเรียกว่า “สรอ.”) ตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับ สรอ. ทั้งนี้ ในการใช้บริการ G-Chat ของ สรอ. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” หรือ “แอปพลิเคชั่น”) สรอ. อาจต้องมีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่าน โดย สรอ. ขอรับรองว่าจะเอาใจใส่และดูแลข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และ สรอ. พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อยู่ หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยขอบเขตและวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สรอ. มีรายละเอียดดังนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use) บริการ G-Chat ที่ท่านได้ตกลงไว้เพื่อขอใช้บริการ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกนำไปใช้กับบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ สรอ. ที่อาจมีขึ้นในอนาคต และจะมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจมีบางบริการหรือซอฟท์แวร์บางประเภทของบุคคลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอาจทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้ หรือในบางกรณีที่บริการบางประเภทของ สรอ. จะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลอื่น ซึ่งบริการหรือซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ เหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง สรอ. ขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย และ สรอ. จะไม่ขอรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวในบริการดังกล่าวแต่อย่างใด ในการให้บริการของ สรอ. จะมีการจัดเก็บ เก็บรักษา และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน ดังนี้ “ข้อมูล (Information)” หมายถึง ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) และข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัว (Non-Personal Information) “ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)” หมายถึง ข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่ประกอบกันและสามารถเชื่อมโยงถึงตัวท่าน และสามารถถูกนำไปใช้ในการระบุตัวตนของท่าน โดยข้อมูลส่วนตัวอาจหมายรวมถึง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (Location Data) เป็นข้อมูลที่ สรอ. จัดเก็บเกี่ยวกับตำแหน่งการใช้บริการของท่าน (เมื่อท่านได้เปิดใช้บริการระบุตำแหน่ง (Location – Enabled Service) โดยรวมถึง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Data)” เป็นข้อมูลทางเทคนิคซึ่งถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้ใช้บริการของ สรอ. ไม่ว่าจะผ่านทางการใช้คุกกี้ (Cookies) เว็บบีคอน (Web beacons) และไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log files) หรือข้อมูลอื่นใด รวมถึง “ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัว (Non-Personal Information)” เป็นข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงถึงท่าน แต่ในทางปฏิบัติจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลรวมหรือข้อมูลชุด (Aggregated Data) ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (Anonymized Data) หรือข้อมูลระบุตัวตนแฝง (Pseudonymised Data) “ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน (Shared Information)” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือเชื่อมโยงถึงท่าน ซึ่งถูกแลกเปลี่ยนผ่านบริการของ สรอ. รวมถึงการโพสต์ที่ท่านได้ทำขึ้นผ่านบริการของ สรอ. (รวมถึงข้อมูลสาธารณะของท่าน (Public Profile) รายการต่างๆ (lists) ที่ท่านสร้างขึ้น) การโพสต์ใดๆ จากผู้ใช้งานอื่นๆ ที่ท่านได้มีการโพสต์ซ้ำ (re-post) และรวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับการโพสต์เหล่านี้ ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนนี้ให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์) ที่ผู้ใช้งานอื่นได้แลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลผ่านการใช้บริการของ สรอ. ข้อมูลที่ สรอ. อาจมีการเก็บเพิ่มเติม (บริการเสริม) เพื่อให้การใช้บริการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สรอ. อาจจัดให้มีบริการเสริมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และช่วยให้ท่านสามารถค้นหาเพื่อน คนรู้จัก และรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการใช้บริการของ สรอ. โดยท่านอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ สรอ. เพื่อใช้บริการเสริมเหล่านี้ G-Chat ID ท่านอาจต้องการให้ผู้ใช้งานอื่นค้นหาท่านได้ง่ายขึ้น สรอ. ได้เปิดบริการเสริมในส่วนนี้ โดยท่านสามารถตั้งชื่อ ID ของบัญชีผู้ใช้งานได้ และสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้งานอื่นสามารถค้นหาท่านได้จากชื่อ ID ดังกล่าว ในทางกลับกัน ท่านสามารถปิดการอนุญาตดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นสามารถติดต่อหรือค้นหาท่านจากชื่อ ID ได้ นอกจากนี้ สรอ. อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน มาใช้กับบริการของ สรอ. เพื่อ สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้เพื่อลงทะเบียน หรือที่สร้างขึ้นเพื่อรับ ส่ง แลกเปลี่ยนหรือเก็บรักษา ผ่านบริการของ สรอ. หมายถึงท่านได้ให้ความยินยอมในการโอนและจัดเก็บข้อมูลของท่านในเซิร์ฟเวอร์ของ สรอ. แล้ว และท่านได้ยอมรับและตกลงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ สรอ. ซึ่ง สรอ. จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของ สรอ. อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวที่ สรอ. ได้มีการเก็บรักษานี้ สรอ. อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ สรอ. จะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นการเฉพาะนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สรอ. จะดำเนินการสอบถามท่านในการใช้ข้อมูลของท่านเป็นกรณีๆ ไป หรือใช้วิธีการอื่นใด เพื่อให้ท่านได้รับทราบก่อนที่ สรอ. จะมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ในการที่ท่านเข้ามาใช้บริการนี้ ท่านได้ตกลงและยอมรับว่า สรอ. ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญผ่านการใช้บริการของ สรอ. โดย สรอ. ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง และ สรอ. จะใช้ความพยายามสูงสุดทั้งในด้านการจัดการ เครื่องมือต่างๆ เช่น การเข้ารหัส การใช้รหัสผ่าน การป้องกันทางกายภาพ เป็นต้น ตามมาตรฐานสากล เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้มีความปลอดภัย ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อความถูกต้องในการใช้ข้อมูล โดยข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้มอบให้กับ สรอ. ทาง สรอ. จะทำการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ สรอ. สำหรับรหัสผ่าน (Password) ของบัญชีของท่านซึ่งท่านจะใช้ในการเข้าไปใช้บริการ ท่านสามารถสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะบุคคลได้ โดยใช้หมายเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ใดๆ ประกอบขึ้นมา และท่านต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปันหรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใดๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัวหรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใดๆ ภายใต้ชื่อหรือบัญชีนี้ โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี ดังนั้น หากท่านทราบว่ารหัสผ่านของท่านไม่มีความปลอดภัย ท่านจะต้องดำเนินการเปลี่ยนเองหรือหากไม่สามารถดำเนินการเองได้ สามารถแจ้งทางผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานของท่าน ในทันทีเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่ว่ากรณีใดๆ สรอ. จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้รหัสผ่านส่วนตัวหรือสิทธิในการเข้าใช้ของท่านไปในทางที่ผิด นอกจากนี้ สรอ. ขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของ สรอ. อย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น แม้ว่า สรอ. จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ สรอ. ไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยแน่นอนจากภัยคุกคามและท่านไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะยังเป็นความลับอยู่เสมอ ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด สรอ. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ท่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับท่านที่จัดทำขึ้น ในขณะที่บัญชีผู้ใช้งานของท่านยังคงมีอยู่ในบริการของ สรอ. โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บตามความเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สรอ. อาจเก็บข้อมูลต่างๆ ของท่านภายหลังบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ถูกปิดการใช้แล้ว ตามเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บ ดังนี้ ในการให้บริการของ สรอ. บางครั้งอาจมีการร่วมกับบุคคลที่สามในการแบ่งปันหน้าที่เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดย สรอ. อาจขอให้บุคคลที่สามช่วยเหลือในการประมวลผล และหรือจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดย สรอ. จะประเมินการดำเนินงานของบุคคลที่สามอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้มีการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมและปลอดภัย และมีระบบควบคุมการบริหารจัดการองค์กร และ สรอ. จะกำหนดให้บุคคลเหล่านี้ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงการให้บริการเท่านั้น นอกจากนี้ บริการของ สรอ. อาจมีลิงก์เพื่อเชื่อมต่อท่านไปยังสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการอื่นๆ (รวมถึงเว็บไซต์) ที่จัดทำและให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์หรือบริการของบุคคลที่สามนี้จะมีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากออกไปจากบริการของ สรอ. ดังนั้น ท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างระมัดระวัง โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สรอ. นี้จะใช้กับข้อมูลที่ สรอ. จัดเก็บบนบริการนี้ หรือบริการอื่นๆ ที่ สรอ. เป็นเจ้าของเท่านั้น และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สรอ. จะไม่ใช้กับบริการของบุคคลที่สาม ในที่นี้รวมถึง สรอ. จะไม่รับผิดชอบแทนบุคคลที่สามในข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบุคคลเหล่านั้น สรอ. ได้พยายามทำให้ท่านสามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ง่าย โดยท่านสามารถยืนยันและตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวใน Profile ของท่านที่อยู่ในบริการของ สรอ. ได้โดยตรงและตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ แก้ไข ระงับ หรือลบข้อมูลของท่านได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่น หาก สรอ. เป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน และท่านไม่สามารถดำเนินการยืนยันผ่านแอปพลิเคชั่นได้โดยตรง ท่านสามารถแจ้งผ่านผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานของท่านเพื่อประสานงานมายัง สรอ. ได้ตลอดเวลาเพื่อให้ สรอ. ยืนยัน แก้ไข ระงับ หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยภายหลังจากที่ สรอ. ได้ตรวจสอบตัวตนของท่านแล้ว สรอ. จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอภายในระยะเวลาอันสมควรหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของ สรอ. อีกต่อไป และไม่ต้องการให้ สรอ. ครอบครองหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอีก ท่านสามารถเลือกที่จะลบข้อมูลทั้งหมดได้โดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชั่น และ สรอ. จะดำเนินการตามมาตรการที่เห็นสมควรเพื่อลบข้อมูลของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๕. ต่อไป สรอ. ได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ สรอ. ได้รวบรวมไว้จะมีความถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้ว สรอ. จะไม่เข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยหากท่านต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ให้ไว้ในบริการ หรือติดต่อ สรอ. แต่หาก สรอ. พบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือมีการบิดเบือนหรือมีการใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้ามาใช้บริการแต่อย่างใด สรอ. สามารถยกเลิกบัญชีและการลงทะเบียนของท่านได้ และย้ายฐานข้อมูลของท่านออกจากบริการของ สรอ. โดย สรอ. อาจจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการสอบสวน การป้องกันการฉ้อโกง การแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และใช้ในการดำเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด (ในการดำเนินการข้างต้น สรอ. อาจมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบในหน่วยงานของท่านเป็นผู้ดำเนินการแทนบางส่วนหรือทั้งหมด) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สรอ. จะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เช่า หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่านที่ สรอ. ได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับการอนุญาตจากท่าน หรือภายใต้สถานการณ์เฉพาะ หรือที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สรอ. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่เป็นคำสั่งศาล หมายเรียก หรือการสืบสวนสอบสวนของรัฐบาล นอกจากนี้ สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่ สรอ. เชื่อว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สรอ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของ สรอ. หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ สรอ. และผู้ใช้งานอื่น ด้วยข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บรักษาในเซิร์ฟเวอร์ของ สรอ. หรือบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ต่างพื้นที่ หรือต่างประเทศ หรือต่างเขตอำนาจศาล ดังนั้น ท่านได้ตกลงและยอมรับว่า สรอ. สามารถโอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ระหว่างภายในเขตอำนาจศาลเดียวกันและต่างเขตอำนาจศาลกัน) ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาในนโยบายนี้ นอกจากนี้ สรอ. อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งได้มีการดำเนินภารกิจในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นได้ โดยอาจมีการแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับ สรอ. หรือช่องทางอื่นที่ สรอ. เห็นสมควร เมื่อท่านใช้บริการของ สรอ. สรอ. อาจใช้ข้อมูลของท่านในการส่งอีเมล์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไปยังอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารจาก สรอ. ท่านสามารถแจ้งผ่านผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานของท่านเพื่อประสานงานมายัง สรอ. ได้ หรือสามารถปิดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารได้จากอุปกรณ์สื่อสารของท่าน (ถ้ามีการตั้งค่าให้ปิดได้) การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทาง สรอ. มีสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ตามที่ สรอ. เห็นสมควร และ สรอ. จะทำการแจ้งไว้ให้ท่านทราบทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นใดที่ สรอ. เห็นสมควร หรือผ่านทางผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานของท่าน โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย โปรดตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวมาที่บริการของ สรอ. โดยในการใช้บริการนี้ของท่าน ถือเป็นการยอมรับตามข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดหยุดการใช้บริการ หากท่านยังคงใช้บริการนี้ ภายหลังจากที่ข้อตกลงนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในเว็บไซต์หรือบริการของ สรอ. แล้ว ให้ถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านหรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานของท่าน หรือหากเป็นข้อสงสัยที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่สามารถตอบได้ ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถติดต่อมายัง DGA Contact Center โทร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๖๐ หรือ contact@dga.or.th ทาง สรอ. จะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่างๆ   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘